नेपाली समय:
Flash News

सम्पर्क

तपाईसँग पनि कुनै समाचार लेख रचना छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। मजदूरसँग सम्बन्धित लेखहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गर्नेछौं। जसका लागि हाम्रो सम्पर्क निम्न प्रकार छ।

मजदूर अनलाइन डटकम www.majdooronline.com

Email: majdooronline@gmail.com